Ośrodek Referencyjny:

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

(Niemcy)

Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Szlezwiku-Holsztynie (Universitätsklinik Schleswig-Holstein, UKSH) jest jednym z największych podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej w Niemczech. “Centrum Endokrynologiczne Północ” (“Hormonzentrum Nord”) skupia łącznie 14 instytucji w celu zapewnienia najwyższej jakości wyspecjalizowanej opieki endokrynologicznej. UKSH jest usytuowane w dwóch miastach nad Morzem Bałtyckim – w Lubece w Niemczech oraz w Kilonii w Niemczech. W obu tych lokalizacjach inwestycja o wartości ponad 600 milionów euro doprowadzi do powstania jednego z najnowocześniejszych i zorientowanych na pacjenta szpitali uniwersyteckich w 2019 roku (Ryc. 1 i Ryc. 2).

W ramach “Centrum Endokrynologicznego Północ” połączono interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną w zakresie całego spektrum chorób endokrynologicznych. Centrum jest ściśle powiązane z Uniwersytetem w Lubece (University of Lübeck) w Niemczech oraz Uniwersytetem Chrystiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-University of Kiel) w Niemczech, co stanowi warunek wstępny do doskonałych badań przekładających się na praktyczne zastosowania oraz badań klinicznych, a także edukacji studentów i specjalistów medycznych i niemedycznych.

Wysoce wyspecjalizowane interdyscyplinarne zespoły zapewniają opiekę zdrowotną w różnych obszarach wiedzy specjalistycznej, na każdym etapie życia pacjentów. Doskonałe usługi diagnostyczne obejmują wysoce wyspecjalizowane analizy laboratoryjne i genetyczne oraz wiedzę specjalistyczną, z której korzystają osoby przesyłające pytania kliniczne i próbki biologiczne z regionu, kraju i zagranicy.

UKSH zapewnia opiekę zdrowotną pacjentom z całego świata. Leczenie pacjentów transgranicznych jest prowadzone przez Departament Międzynarodowy zgodnie z jasnymi zasadami i procedurami.

ZRP (DSD)

Pod względem zaburzeń rozwoju płci (ZRP, z ang. DSD – Disorders of Sex Development) ten podmiot świadczący usługi opieki zdrowotnej (HCP) wdrożył odrębne standardy działania w zakresie diagnostyki i leczenia (Hiort et al., Nat Rev Endocrinol 2014), aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych i międzynarodowych wytycznych, a także aktywnie angażuje w swoje działania grupy wsparcia dla pacjentów. Lekarze specjaliści kierują międzynarodowymi badaniami, przewodniczyli projektowi badawczemu “EuroDSD” finansowanemu z siódmego programu ramowego UE (FP7), który doprowadził do wdrożenia międzynarodowej bazy danych dla pacjentów z DSD, a obecnie paneuropejskiej sieci DSDnet, która jest finansowana jako działanie COST w ramach programu Horyzont 2020. Ponadto w tej placówce HCP od niemal dwóch dekad prowadzone są wspólne projekty badawcze w zakresie DSD stale finansowane przez Niemiecką Radę ds. Badań Naukowych (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung), BMBF).

Aktywnie uczestniczą w badaniu wyników “DSDLife” finansowanym w ramach programu 7PR. Obecnie placówka ta wdraża centrum DSD działające zgodnie z kryteriami opracowanymi przez “NAMSE” (krajowy związek osób z rzadkimi chorobami), które oparto na zaleceniach Niemieckiej Komisji Etyki i Niemieckiej Izby Lekarskiej. Opisywany tu podmiot HCP brał aktywny udział w opracowywaniu tych zaleceń.

Homeostaza wapniowo-fosforanowa

Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie homeostazy wapniowo-fosforanowej ta placówka HCP uczestniczy w międzynarodowym konsorcjum EuroPHP ds. rzadkich przypadków zaburzeń sygnalizacji Gs alfa. Zapewnia wysoce wyspecjalizowaną diagnostykę zarówno w zakresie biochemii, jak i genetyki, a interdyscyplinarny zespół – dzięki specjalistycznej wiedzy i poprzez regularną ocenę laboratoryjną – leczy pacjentów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dalszy nacisk kładzie się na badania laboratoryjne i leczenie hipofosfatemii w dzieciństwie i w okresie dojrzewania.

Choroby tarczycy

W tej placówce HCP od dawna działa Centrum Tarczycy, w którym stosuje się interdyscyplinarne podejście do całego spektrum chorób tarczycy i regularnie uczestniczy w spotkaniach w centrum. Uczestniczy w programie badawczym DFGSPP 1629 dotyczącym badania przełożenia czynności tarczycy poza klasycznymi koncepcjami (DFGSPP 1629 Thyroid Trans ACT Translation of Thyroid Actions beyond Classical Concepts), poświęconym znalezieniu nowych biomarkerów i lepszych możliwości leczenia dla pacjentów z chorobami związanymi z hormonem tarczycy, a także zapewnienia wyjątkowej platformy do prowadzenia podstawowych badań naukowych i szkolenia klinicznego w tej dziedzinie młodszych naukowców i lekarzy.

Zespoły rzadkich guzów endokrynnych

W zakresie zespołów rzadkich guzów endokrynnych w placówce wprowadzono rejestr pacjentów oraz cotygodniowe tablice nowotworów.

Zarządzanie jakością / udział w krajowych lub regionalnych programach oceny

Kilka instytucji, sekcji i oddziałów tego podmiotu HCP uczestniczy w krajowych programach oceny. Jeśli chodzi o “Centrum Endokrynologiczne Północ”, niżej wskazane instytucje są akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO:

 • Instytut Chemii Klinicznej w Lubece (DIN EN ISO 15189), w tym także Pediatryczne Laboratorium Endokrynologiczne
 • Pediatryczne Laboratorium Endokrynologiczne w Kilonii (DIN EN ISO 15189, DAkkS),
 • Instytut Genetyki Człowieka w Lubece (DIN EN ISO 9000, 9001, 9004, 15189),
 • Instytut Genetyki Człowieka w Kilonii (DIN EN ISO 15189)
 • Instytut Chemii Klinicznej w Lubece (DIN EN ISO 15189),
 • Instytut Chemii Klinicznej w Kilonii (DIN EN ISO 15189),
 • Instytut Patologii w Lubece (DIN EN ISO 17020:2004, DAkkS) jako partner współpracujący.
 • Oddział Radiologii i Neuroradiologii, Oddział Medycyny Nuklearnej, Obrazowania i Terapii oraz Oddział Neurochirurgii w Kilonii są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008.
 • Wcześniej ustalono certyfikację dla Oddziału Radiologii i Neuroradiologii w Lubece zgodnie z normą DIN EN ISO.

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein uczestniczy w następujących głównych grupach tematycznych (MTGs):


Dane kontaktowe

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Arnold-Heller-Straße 3
24105  Lubeck
Niemcy

General representatives

 • Olaf Hiort (Main representative, Paediatric)
 • Paul-Martin Holterus (Substitute representative, Paediatric)
Show The Map

Przedstawiciele na Główna grupa tematyczna (MTG)

Przedstawiciele na Pakiet roboczy (WP)