Съществуващи мрежи

Съществуващи мрежи и регистри или биобанки

Регистрите или базите данни съдържат набор от социално-демографски, клинични и болестни характеристики. Регистрите могат да помогнат да се даде представа за епидемиологията, клиничната картина и изхода на заболяването при редки състояния.

Подробности относно регистрите трябва да бъдат попълнени на по-късен етап.